MENÜ
Sepetim

Tedarik Sözleşmesi


1)       TARAFLAR

İş bu sözleşme bir tarafta …………………………………….. adresinde mukim NOAH GIDA MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bundan sonra NOAH olarak anılacaktır, diğer tarafta ise ………………………………….. adresinde mukim ………………………..bundan sonra TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

NOAH

MERSİS

VERGİ NO

İLETİŞİM

TEDARİKÇİ

MERSİS 

VERGİ NO

İLETİŞİM

İş bu sözleşme ekleriyle birlikte ayrılmaz bir bütün olup, bu sözleşmedeki hükümler ve ekler hep birlikte taraflar arasında hüküm doğurur.

 

2)      SÖZLEŞMENİN KONUSU 

 

İş bu sözleşme taraflardan NOAH ile TEDARİKÇİ’ den mal veya hizmet alımına ilişkin haklar ve yükümlülükleri düzenler.

 

3)      TARAFLARIN NİTELİĞİ 

 

NOAH bu sözleşme ile e ticaret dahil tüm platformlarda satış yapmak için TEDARİKÇİ’ ye ait mal veya hizmetin satın alınmasına ilişkindir.

 

4)      TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1)      TEDARİKÇİ …………………………….. süre içerisinde iş bu sözleşme ekinde adet ve özellikleri yazan malı NOAH’ a sağlam, eksiksiz ve iş bu sözleşme ekine ve sözleşmeye uygun biçimde teslim etmekle yükümlüdür.

Sözleşme bedeli ………………………………… TL + KDV’ dir. NOAH bu bedeli aşağıda yazılı vade ve şartlarda TEDARİKÇİ’ ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

TEDARİKÇİ tarafından NOAH’ a satılacak mal ve hizmetlerin iş bu sözleşmede yazılı vadede teslim edilmemesi halinde geciken her güne ilişkin TEDARİKÇİ 500,00 TL cezai şart ödemekle yükümlüdür. Teslim tarihi üzerinden 1 ay geçmesine rağmen TEDARİKÇİ tarafından teslim edilememesi halinde NOAH’ ın sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple fesih halinde ise NOAH tarafından ödenen bir bedelin bulunması halinde TEDARİKÇİ sözleşmenin fesih tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde bu bedeli iade etmekle yükümlüdür. İade ile birlikte malların teslim edilmemesi veya geç edilmesinden kaynaklı NOAH nezdinde herhangi bir zarar ziyan mahrum kalınan kar bulunması halinde bunu NOAH’ a ödemekle yükümlüdür.

 

4.2) Sözleşme bedeli, iş bu sözleşme kapsamındaki tüm malların tedarikçi tarafından teslimat, kurulum, muayene ve deneme işlerinin tamamlanmasını takiben teslimat belgeleri karşılığında ödenecektir. İş bu teslimat belgelerini müteakip ödeme, NOAH tarafından TR……………………………………………………….. ıban nolu hesaba yapılacaktır.

 

4.3) TEDARİKÇİ tarafından satılacak mal ve hizmetler, NOAH tarafından her türlü platformda hizmete ve arza sunulabilir. Bu hususta TEDARİKÇİ tarafından hiçbir sınırlandırma veyahut kısıtlama yapılamaz.

 

4.4)TEDARİKÇİ, mal/hizmet tedarik etmiş olduğu NOAH’ın iş bu mal/hizmetler için yapmış olduğu fiyatlandırmalar ile ilgili hiçbir şekilde sınırlama yapamayacak olup TEDARİKÇİ’nin bu konuda hiçbir yetkisi yoktur.

 

4.5) NOAH’ın yasadan doğan garanti ve güvence hakkı hiçbir kısıtlama getirilmeksizin bulunmaktadır. NOAH’ın daima TEDARİKÇİ’den kendi seçimine göre kusurların giderilmesi veya tedarikin değiştirilmesini isteme hakkına sahiptir. TEDARİKÇİ bu durumda kusurların giderilmesi veya tedarikin değiştirilmesi için gereken tüm masrafları yapmakla yükümlüdür. Özellikle ifa etmemeden kaynaklanan tazminat yükümlülüğü dâhil tazminat hakkını NOAH açıkça saklı tutmaktadır.

 

4.6) Bir ürün zararından TEDARİKÇİ sorumlu ise, bu zararın nedeni kendi hâkimiyet ve kurum alanından kaynaklanması ve NOAH dışında kendi sorumlu olması nedeniyle, ilk talep üzerine NOAH’a karşı üçüncü kişilerin tazminat taleplerini bertaraf etmekle yükümlüdür.

 

 4.7) Zarar durumunda sorumluluk çerçevesinde TEDARİKÇİ aynı zamanda, NOAH’ın yasal rücu hakkından yararlanması sureti ile açılacak olan dava nedeniyle oluşan masrafları da karşılamakla yükümlüdür. NOAH uygulanan rücu önlemlerinin içerik ve kapsamı konusunda mümkün olduğu kadar TEDARİKÇİ’ye bilgi verecek ve konu hakkında görüş belirleme imkânı verecektir. NOAH’ın kanundan doğan diğer yasal hakları ise saklıdır. 

 

4.8) Satın alınan ürünlerde TEDARİKÇİ’den olası değişiklik talebi gelmesi durumunda, NOAH, kendisine yapılan değişiklik taleplerini değerlendirir, süreç ve müşterilerinin taleplerine uyması durumunda ancak yazılı olarak teyit verir. TEDARİKÇİ, satın alınan ürünlerde yazılı teyit olmadan değişiklik yapamaz.

 

5) SÖZLEŞMENİN FESHİ 

 

5.1) TEDARİKÇİ’nin işbu ‘’Genel Satın alma ve Tedarik Sözleşmesi’’ koşullarına aykırı hareket etmesi, taahhütlerini gereği gibi yerine getirmemesi ve/veya fiyat, tedarik süresi vb nedenlerden ötürü rekabet gücünün kaybedilmesi sonucu anlaşmaya varılamaması durumunda NOAH tek taraflı olarak sözleşmeyi her an yazılı olarak bildirmek suretiyle feshetme hakkına sahiptir. 

 

5.2) Doğal afetler, resmi makamların aldığı önlemler, ödemelerin kısmen veya tamamen tatili, iflas, haciz hali ve kaçınılması mümkün olmayan benzeri olaylar nedeniyle NOAH’ın ihtiyacının büyük ölçüde azalması halinde, NOAH’ın ve ) TEDARİKÇİ’nin sözleşmeyi tamamen veya kısmen feshetme hakkı saklıdır. 

 

6) YETKİLİ MAHKEME

 

İş bu sözleşmeden kaynaklı ihtilafların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve Bursa İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu 6 maddeden oluşan sözleşme taraflarca okunup 2 nüsha halinde …………….. tarihinde imzalanmıştır.

 

 

TEDARİKÇİ                                        NOAH GIDA MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

 

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz.