MENÜ
Sepetim

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1 – TARAFLAR

 

SATICI

•          SATICI Unvan

•          SATICI’nın Açık Adresi:

•          SATICI’nın Telefonu:

•          SATICI Mersis No:

•          SATICI E-Posta Adresi :

•          ALICI’nın İade Halinde Malı SATICI’ya Göndereceği Kargo Şirketi: (anlaşıldığında doldurmanızı rica ederiz )

 

ALICI

•          Adı – Soyadı :

•          Adresi :

•          Telefon :

•          E-Posta :

 

2)        SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan, yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, ………………………………………… ait  …………………… alan adlı web sitesinden SATICI’ ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

ALICI iş bu sözleşmenin kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili yerlerindeki tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

ALICI iş bu sözleşmenin kabulü ile SATICI tarafından aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmiştir.

a) SATICI' nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,ürünlerin İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,

d) SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI' ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI' nın bu hususlarda SATICI' ya verdiği izinler, ALICI' nın kanuni hakları, SATICI' nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,

 

e) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

 

f) Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nınSATICI'ya ödeyeceği toplam bedel),

 

g) Ürünler'inALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

 

h) Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,

 

i) ALICI' nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,

 

j) ALICI' nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI' nın cayma hakkını kaybedeceği,

 

k) Cayma hakkı olan ürünlerde ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI' nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI' ya karşı sorumlu olacağı, SATICI' nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI 'ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,

 

l) Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI' ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),

 

m) ALICI’ nın İnternet Sitesi’nde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

 

n) Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ' nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI'ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.

 

o) Uyuşmazlık hallerinde ALICI' nın SATICI' ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

 

 

SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

 

Ürün Kodu Ve Adı

Adet

Satıcı Ünvanı

Birim Fiyatı

Birim indirimi

Kupon Puan

Toplam Satış Tutarı

Vade Farkı

KDV Dahil toplam Tutar

                                                                                                         

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. ALICININ ürünü sepete eklemesi halinde, satın alma işlemini gerçekleştirene kadar yani ödeme yapılana kadar satıcı her halde fiyatı değiştirme hakkına sahiptir. ALICI ürünü sepete eklediğinden bahisle eski ücret üzerinden malı satın almayı talep edemeyeceği gibi, ürünün fiyat farkını da satıcıdan talep edemez. Bu hususla ilgili zarara uğradığından bahisle de satıcıdan hiçbir hak alacak ve tazminat talep edemez.

•          Kargo hariç toplam ürün bedeli:

•          Kargo Ücreti:

•          Kargo Dahil Toplam Bedeli:

•          Ödeme Şekli ve Planı:

•          Alınan Vade Farkı:

•          Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ, ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA ALİS MARKET TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN/HİZMETİN BEDELİNİ ALİS MARKETE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR

 

MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

 

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’ de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

 

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

 

Malın teslimat masrafları ALICI’ ya aittir. Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’YA ait olacaktır.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti,yurtiçi satışlarda 30 iş günü, yurtdışı satışlarda 90 iş günü içerisinde teslim edecektir. 

Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. ALICI tarafından mal veya hizmetin bedelinin banka kayıtlarından iptali halinde ALICI malı veya hizmeti teslim almış veya teslim almasa dahi SATICI tarafından kargoya verilmiş ise ALICI bu malın ya derhal bedelini ödemek veya derhal iade etmekle yükümlüdür. İade edilmesinde ki tüm masraflar ALICI’ ya aittir. ALICI iade etmekten veya bedelini ödemekten imtina etmesi halinde iş bu sözleşme ile tarafı aleyhine yasal yollara başvurulacağını kabul eder.

Malın, Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14(on dört) gün içinde iade edecektir.

 

ALICI’NIN TAAHHÜTLERİ

ALICI, Web Sitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak, SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICILAR, tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini………………………………..adresinde bulunan ………………………………. butonuna tıklayarak şikayet ve taleplerini iletebilirler.

ALICI, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. ALICI’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’YA ait kredi kartının, ALICI’NIN kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce, haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’YA iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI’ ya aittir.

 

SATICI’NIN TAAHHÜTLERİ

 

SATICI, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’YA teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içinde ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu şekilde malın veya hizmetin sağlanmaması halinde ise kargo bedeli ve tüm masraflar alıcıya ait olmakla birlikte, kargo ücretinin satıcı tarafından ödeneceği hallerde ise bu iadeden sonra tekrar aynı alıcı aynı mal veya hizmeti almak istediği takdirde kargo ücreti ALICI’ ya ait olacaktır.

 

CAYMA HAKKI

 

ALICI, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde, satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. ALICI, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkını ……………………………..web sitesinde bulunan iade süreci butonunda yazılı usullerin her biri ile kullanabilir. 

ALICI’ nın cayma hakkını kullanırken, iade isteyen kişinin kimlik bilgileri iletişim numarası ve adres bilgilerini SATICI ile paylaşmak zorundadır. Bu zorunluluk iade isteyen kişinin satın alan kili ile aynı kişi olduğunu teyit etmek amacıyla ALICI’ dan talep edilmektedir. SATICI alıcının cayma hakkı bildirimi ile kendisinden istenen tüm bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir. Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi ……………………………da yer alan ……………………………………. ekranından ulaşılabilir. 

ALICI iade edeceği malı SATICI’ ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’ nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

ALICI’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın SATICI’NIN iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), ALICI’ nın ilgili mal veya hizmete ilişkin SATICI veya Aracı Hizmet Sağlayıcı ’ya yaptığı tüm ödemeler ALICI’  ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

 

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 

Mevzuat uyarınca ALICI aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (SATICI’ nın düzenli teslimatları ile ALICI’nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür mal ve hizmetlerin iptal ve iade şartları her SATICI’nın uygulama ve kurallarına tabidir.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk, bizzat SATICI’ ya aittir. Bununla birlikte ALICILAR, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini ALİS MARKT’ a iletecektir. İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Bursa İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise BURSA Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MAL/HİZMETİN FİYATI

 

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte, müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI veya tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

ALICI’ nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın, kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

 

BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’ nın ve ………………………..’ in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

 

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak,………………….tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI …………………                                                                                                     ALICI

 

 

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmamıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz.